23 czerwca prezes oddziału Gniezno Włodzimierz Bobkiewicz wspólnie z Prezesami Izb Gospodarczych Wielkopolski podpisał Akt Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.
Uroczystość odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w doborowym towarzystwie Pana Wicemarszałka oraz Panów Dziekanów Wydziału Prawa UAM, Okręgowej Izby Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych. Do tej pory było tak że sądy arbitrażowe istniały przy poszczególnych izbach i 6 izb zdecydowało się powołać właśnie Wielkopolski Sąd Arbitrażowy.
Jeden z oddziałów będzie w Gnieźnie.
Organizacje gospodarcze z całej Wielkopolski pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego powołali Wielkopolski Sąd Arbitrażowy.

Do grona inicjatorów Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego zaliczamy sześć Organizacji Gospodarczych z całej Wielkopolski, tj.: Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesznie, Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Konińską Izbę Gospodarczą oraz Pracodawców RP – Wielkopolska.

Prace nad ukonstytuowaniem się WSA zostały wsparte podpisanymi Porozumieniami z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wszystkie wymienione ciała w pracach nad powołaniem WSA są reprezentowane przez Dziekanów, wybitnych znawców prawa i administracji. Poparli oni powstanie Sądu i aktywnie włączyli się w prace nad jego powstaniem. Również zobowiązali się do działalności nad promocją i rozwojem jego idei.

Głównymi zadaniami Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego będą między innymi rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz propagowanie i promocja idei pozasądowego rozstrzygania sporów.

– Przedsiębiorcy z całej Wielkopolski otrzymują możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów gospodarczych. Zaletą arbitrażu to niewątpliwie prostsza procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych. Arbitrzy rozumieją biznes lepiej, niż sędziowie państwowi. Mogą być wybrani do sprawy stosownie do swojej specjalizacji i doświadczenia – podkreśla Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jeden z inicjatorów powstania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego.

Uroczyste podpisanie Aktu Powołania Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego odbyło się 23 czerwca w Foyer Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Akt Powołania został podpisany przez Prezesów Izb Gospodarczych z Wielkopolski: Wojciecha Kruka, Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Andrzeja Łyko – Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Tomasza Łasowskiego – Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, Grzegorza Marciniaka – Prezesa Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Romana Byczyka – Prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej, Tomasza Działyńskiego – Prezesa Pracodawców RP – Wielkopolska oraz Włodzimierz Bobkiewicza – Prezesa WIPH w Gnieźnie.

Podpisanie odbyło się w obecności Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. Tomasza Nieboraka, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mec. Henryka Kuligowskiego, Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adw. Macieja Michałka – Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.