Praca organiczna mająca na celu poprawę świadomości decydentów na temat znaczenia i roli lokalnego biznesu dla realizacji celów gospodarczych i społecznych będzie głównym filarem funkcjonowania gnieźnieńskiego oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w latach 2024-2027.
W dniu 11 grudnia Walne Zgromadzenie WIPH o/Gniezno wybrało swoich reprezentantów na kolejną 4 – letnią kadencję. Z funkcją Prezesa pożegnał się dotychczasowy jej Prezes Włodzimierz Bobkiewicz, który podjął decyzję o nie kandydowaniu na kolejny okres.

Decyzją członków Izby wybrano 6-osobową Radę Oddziału w następującym składzie:

 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska – przewodnicząca (ARC Promotion)
  zakres odpowiedzialności: koordynatorka prac Izby jako całości, czuwająca nad realizacją celów, dbająca o komunikację wewnątrz i na zewnątrz, reprezentująca Izbę
 • Michał Kałuża – wiceprzewodniczący (Finexpert)
  zakres odpowiedzialności: koordynator ds. pozyskania nowych członków
 • Adrian Dopierała – wiceprzewodniczący (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych AD Adrian Dopierała)
  zakres odpowiedzialności: koordynator spotkań integracyjnych i budowania relacji wśród członków Izby
 • Anna Karwowska – sekretarz (Kancelaria mediacyjna)
  zakres odpowiedzialności: koordynatorka działań mających na celu wzmocnienie wizerunku Izby poprzez promocję działań z obszaru CRS i mediacji
 • Jerzy Błochowiak – skarbnik (Akiudi)
  zakres odpowiedzialności: koordynator realizacji rocznego planu finansowego, odpowiedzialny za rozliczanie zadań realizowanych poza składkami
 • Tomasz Burzyński – członek (Social Banking S.A.)
  zakres odpowiedzialności: koordynator planu szkoleń i pozyskiwania informacji od członków dt. potrzeb informacyjno-szkoleniowych

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru 3-osobowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Dorota Gorzkowska – przewodnicząca (Poland Food)
 • Robert Chmielewski – wiceprzewodniczący (Complet Chmielewscy sp.j.)
 • Olgierd Konieczny – członek (Adriano)

Nowo wybrana Rada Oddziału przedstawiła główne cele działań w okresie 2024-2027. Są to:

1. Zwiększenie liczby członków o 100%
2. Zwiększenie zaangażowania dotychczasowych członków w życiu Izby pow. 25%
3. Cykliczne wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby
4. Stworzenie platformy dostępu do wiedzy poprzez realizację min. 4 szkoleń w roku dla członków Izby
5. Wzrost integracji wszystkich członków Izby poprzez organizację rocznie min. 2 spotkań okolicznościowych
6. Bieżące informowanie o dostępnych szkoleniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez siedzibę główną WIPH
7. Bieżąca promocja osiągnięć członków Izby oraz ich oferty
8. Wzmocnienie wizerunku Izby poprzez promocję działań z obszaru CRS i mediacji
9. Aktywny udział Izby w lokalnym życiu społeczno-gospodarczym