Proponowane zmiany w Regulaminie:

Rozdział 3 pkt.11 ust.3

Jest:
3.W razie ustąpienia członka Rady oddziału lub komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Proponowana zmiana:
3.Rada oddziału i komisja rewizyjna mogą dokooptować do swoich organów nowych członków, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 16 pkt 1

Jest:
1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Oddziału stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok, w terminie do 31 maja każdego roku.

Proponowana zmiana:
1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Oddziału stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok, w terminie do 31 grudnia każdego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *